Pálená hlina je tradičný materiál

Pálená hlina ako stavebný materiál je tradičným výrobkom, ktorý progresívne a zdravo ovplyvňuje naše životné prostredie. Ľudstvo používa tento stavebný materiál k realizácii stavieb už 5000 rokov. Svojimi výbornými vlastnosťami zatlačovala pálená hlina vo forme tehál, dlaždíc a krytiny ťažko spracovateľný a drahý kameň, hlavne tam, kde ho bol nedostatok.

Najstaršie poznatky a pamiatky, ktoré sa o ľudskej kultúre zachovali dokazujú, že výrobky z pálenej hliny boli použité na rôzne druhy stavieb, najmä na stavbu chrámov a obydlí.

Kvalitatívne premeny vlastností pálených tehál

Laik si pri slove tehla obyčajne predstaví klasickú pálenú tehlu, ktorú ľudstvo používa už 3000 rokov. Táto predstava však už dávno neplatí.

Prvá kvalitatívna revolučná premena bola v 50. rokoch 20. storočia, keď sa na trh začali dodávať dierované tenkostenné tvarovky.

Druhá kvalitatívna premena bola v 80. a 90. rokoch minulého storočia, keď vytváraním pórov v črepe tvaroviek s vhodným tvarom a usporiadaním otvorov, sa ešte viac zvýšil ich tepelný odpor, prinášajúci obrovské úspory tepla u užívateľov stavieb.

Odvtedy sa na trh uvádzajú stále nové tehliarske výrobky s vysokými úžitkovými vlastnosťami. Výrobou doplnkových tvaroviek k základným formátom a vytvorením zazubenia na tvarovkách dochádza k zvýšeniu produktivity práce pri murovaní, nie je potrebné vyplňovať zvislú škáru maltou, čo následne znamená úsporu malty až o 15 % a ďalšie zlepšenie tepelného odporu muriva.

Komplexnosť pre hrubú stavbu z pálených materiálov

Je našou prestížnou otázkou, možnosť dodať stavebníkom kompletný stavebný systém, pre postavenie celej hrubej stavby z pálených stavebných materiálov. Modulový systém tvaroviek pre murovanie umožňuje vytvoriť ucelené konštrukcie stien pre obvody, vnútorné nosné a deliace steny.

Na preklenutie otvorov máme zavedenú výrobu keramických prekladov s možnosťou usporiadania tak, aby nevznikali tepelné mosty v obvodovom plášti stavieb.

Vyrábame keramické montované stropy, ktorých základom je keramický nosník so špeciálnou ľahkou výstužou a stropná keramická tvarovka. Tieto stropy majú dobré izolačné vlastnosti, tvoria monolitickú stropnú dosku bez prasklín.

Optimálne prostredie vnútri stavby

Tak ako je rozdielne prostredie medzi vonkajškom a vnútrom stavby, vzniká rozdielne prostredie aj medzi jednotlivými miestnosťami. Je známe, že v kuchyni vznikajú pary a zápachy, v kúpeľni vzniká vlhko, v obytných miestnostiach je väčšia sústredenosť osôb, pre spanie potrebujeme prostredie s čerstvým vzduchom, odlišnou teplotou a ticho. Tieto požiadavky najlepšie zabezpečuje práve pálená tehla.

Vzniká z prírodných materiálov, ekologickým spracovaním pri využití ílov, vody, vzduchu a ohňa. Tieto štyri faktory stoja pri zrode tohto zatiaľ neprekonaného stavebného materiálu. V akých budovách pracujeme, žijeme a spíme, má značný vplyv na pocit dobrej pohody, zdravie, ale i na úsporu energie. Obvodové murivo oddeľuje vnútornú mikroklímu od vonkajšieho prostredia.
Pálená tehla má ideálnu ustálenú hmotnostnú vlhkosť /0,5-1,8 %/, nevytvára podmienky pre plesne a huby. Je odolná proti ohňu, má vysokú statickú únosnosť /P8-P25/, má výbornú akumulačnú schopnosť a umožňuje difúziu vodných pár. Účinne tlmí zvuk a bez prídavných izolácií šetrí energiu a tým prispieva k ochrane prírody.

O týchto vlastnostiach odborníci dobre vedia a aj bežní ľudia si to uvedomujú, čím ďalej, tým viac dávajú pálenej tehle prednosť.

Stena z pálenej tehly funguje v stavbe ako klimatizačné zariadenie, dokáže vytvoriť optimálnu atmosféru, pohodu a zdravé bývanie.