SÚŤAŽ

Chystáš sa stavať rodinný dom?

Ipeľské tehelne Lučenec, výrobca pálených tehál BRITTERM, prináša mega súťaž  jesennej stavebnej sezóny: Dovolenka na MALTE! K tehle BRITTERM dostane maltu každý, ale teraz sa na Maltu môžeš dostať aj ty. Kúp výrobky BRITTERM a zapoj sa do súťaže. Traja z vás vyhrajú dovolenku pre celú rodinu. Súťaž trvá do 20-ho decembra. Najlepšia akumulačná schopnosť, výborná zvuková a tepelná izolácia, to je pálená tehla BRITTERM.

REGISTRÁCIA


  Pravidlá súťaže
  „Súťaž o 3x Dovolenka na Malte“

  1. Organizátor súťaže

  Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Súťaž o 3x Dovolenka na Malte“ (ďalej aj len ako „Súťaž“) je obchodná spoločnosť IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., so sídlom M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 36 008 745, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 366/S (ďalej aj len ako „Organizátor“).

  Organizátor vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej aj len ako „Pravidlá“).

  2. Miesto a trvanie súťaže

  Súťaž prebieha na webe Organizátora www.britterm.sk.

  Propagácia Súťaže môže, z času na čas, prebehnúť najmä prostredníctvom masmédií, reklamných plôch a sociálnych sietí ako je napríklad Facebook.

  Súťaž sa uskutoční v dňoch od 15.09.2022 (0:00:00 hod.) do 20.12.2022 (23:59:59 hod.).

  3. Účastník Súťaže

  Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie (a) fyzická osoba, (b) s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, (c) ktorá ku prvému dňu trvania Súťaže v zmysle článku 2. dovŕšila vek aspoň 18 rokov, (d) má úplnú spôsobilosť na právne úkony, a (d) ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej aj len ako „Účastník súťaže”).

  Do Súťaže sa nemôže zapojiť zamestnanec alebo člen orgánov Organizátora, ako ani predajní partneri Organizátora a iné spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii Súťaže, vrátane členov orgánov a zamestnancov týchto partnerov a spolupracujúcich osôb.

  4. Zapojenie do Súťaže

  Do žrebovania bude zaradený Účastník súťaže, ktorý počas trvania Súťaže (uvedené v bode 2. vyššie):

  (a) zakúpi pre akúkoľvek svoju stavbu, alebo je v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorý zakúpi pre akúkoľvek stavbu Účastníka súťaže, u Organizátora alebo zmluvného partnera Organizátora, ktorých zoznam je uvedený na webe Organizátora [//britterm.sk/p/] hrubý murovací materiál (ktorým sa na účely Súťaže rozumejú tehly na obvodové steny, nosné priečky, deliace priečky, keramické preklady, vencové tvarovky, keramický strop a doplnky) vyrábaný Organizátorom, pričom takýto nákup bude počas trvania Súťaže aj zaplatený;

  (b) na webe Organizátora [www.britterm.sk] riadnym a úplným vyplnením na to určeného formulára zaregistruje doklad o nákupe materiálu podľa písmena (a) vyššie (i) vystavený predávajúcim, (ii) s dátumom vystavenia v období trvania Súťaže, a (iii) znejúci (A) na meno Účastníka súťaže alebo (B) na meno zhotoviteľa Účastníka súťaže, ak zároveň z dokladu alebo iných pripojených dokumentov bude nepochybne vyplývať, že nakúpený materiál bol určený pre akúkoľvek stavbu Účastníka súťaže (ďalej aj len ako „Faktúra“).

  Zapojením do Súťaže vyjadruje súťažiteľ súhlas s týmito Pravidlami.

  Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť len jeden (1) krát – pre vylúčenie pochybností, Účastník súťaže môže v rámci Súťaže zaregistrovať viacero Faktúr, do žrebovania však bude zaradený len jeden (1) krát.

  5. Žrebovanie

  Organizátor dňa 22.12.2022 vyžrebuje zo všetkých Účastníkov súťaže troch (3) výhercov. Žrebovanie bude prebiehať u Organizátora náhodným výberom za účasti notára a predstaviteľov Organizátora.

  6. Výhra

  Organizátor odovzdá každému z troch (3) výhercov nasledovnú výhru:

  Poukaz na zájazd/dovolenku v hodnote 2500 € (slovom: dvetisícpäťsto eur) uplatniteľný v sieti pobočiek cestovnej kancelárie SATUR (Satur Travel a.s.) do dňa 30.09.2023.

  7. Oznámenie výhry

  Výhercovia budú oznámení na webe Organizátora [www.britterm.sk] a na jeho Facebookovej stránke (zverejní sa len meno, začiatočné písmeno priezviska a obec/mesto bydliska výhercov).

  Organizátor do troch (3) pracovných dní od žrebovania každému výhercovi zašle oznámenie o výhre na e-mailovú adresu uvedenú v rámci registrácie podľa článku 4. Pravidiel, alebo, ak takej niet, Organizátor za účelom oznámenia výhry využije telefónne číslo uvedené výhercom v rámci registrácie podľa článku 4. Pravidiel.

  Po skontaktovaní si Organizátor s každým výhercom dohodne podrobnosti o prevzatí výhry. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do siedmich (7) pracovných dní od žrebovania, výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, inak výhru odmietne alebo včas neposkytne Organizátorom požadovanú súčinnosť pre odovzdanie výhry, stráca status výhercu podľa Pravidiel a Organizátorom bude namiesto neho vyžrebovaný náhradný výherca.

  8. Odovzdanie výhry

  Konkrétnosti ohľadne procesu smerujúceho k odovzdaniu výhry dohodne Organizátor s výhercom.

  Pred odovzdaním výhry Organizátor najmä môže od výhercu vyžadovať preukázanie totožnosti a splnenia podmienok účasti v Súťaži.

  Ak sa Organizátor s výhercom nedohodne inak, výhra bude odovzdaná výlučne výhercovi. Bez vplyvu na všeobecnosť predchádzajúcej vety je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Organizátora najmä vylúčené postúpenie alebo iný spôsob prevodu alebo prechodu výhry na inú osobu.

  9. Dane

  Výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €. Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré im v súvislosti s výhrou v Súťaži vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Pre vylúčenie pochybností suma dane a odvodovej povinnosti podľa predchádzajúceho odseku nie je súčasťou výhry.

  10. Osobné údaje

  Spracúvanie osobných údajov Účastníkov súťaže, resp. výhercu, ako dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len ako „GDPR“), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je Organizátor – obchodná spoločnosť IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., so sídlom M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 36 008 745, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 366/S.

  Účel. Na účel uskutočnenia a vyhodnotenia Súťaže spracúva Organizátor meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, PSČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo. V prípade výhry používa Organizátor kontaktné údaje výhercu na oznámenie výhry. Na účel odovzdania výhry budú Organizátorom spracúvané aj ďalšie identifikačné údaje výhercu. Údaje výhercu sú uchovávané tiež na účely správy daní v súlade s právnymi predpismi (zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a môžu byť použité pre prípad potreby uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov Organizátora (napr. v prípade konania dozorného orgánu či súdneho sporu). Výherca bude zverejnený na webovej stránke Organizátora a na jeho Facebookovej stránke (zverejní sa len meno, začiatočné písmeno priezviska a obec/mesto bydliska výhercu). V prípade neposkytnutia niektorého z uvedených údajov nebude umožnená účasť v Súťaži, ako ani prevzatie prípadnej výhry.

  Právny základ. Právnym základom na spracúvanie údajov je (i) oprávnený záujem Organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na zabezpečení a zvyšovaní kvality služieb, starostlivosti o zákazníkov, budovaní vzťahu so zákazníkmi a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov, ochrane majetku a majetkových práv, preukazovaní dodržiavania zákonných a zmluvných povinností (ii) plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, (iii) splnenie zákonnej povinnosti Organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

  Marketing. Ak Účastník súťaže udelil samostatný súhlas, budú jeho údaje spracúvané aj na zasielanie informácií o produktoch a službách Organizátora. Informácie môžu byť profilované a prispôsobené individuálnym záujmom na základe analýzy informácií o využívaní produktov a služieb, jeho preferencií a záujmov (napr. prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o produkt a pod.). Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nepredstavuje podmienku na účasť v Súťaži. Údaje budú spracúvané počas trvania platného súhlasu. Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať.

  Fotografie a obrazovo-zvukový záznam. Ak výherca udelil samostatný súhlas, Organizátor môže vyhotoviť a zverejniť fotografie alebo obrazovo-zvukový záznam odovzdávania výhry výhercovi. Fotografie alebo zvukový záznam môžu byť zverejnené na webovom sídle Organizátora a na sociálnych sieťach na kanáloch Organizátora. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nepredstavuje podmienku na účasť v Súťaži ani na odovzdanie a prevzatie výhry. Údaje budú spracúvané počas trvania platného súhlasu. Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať.

  Doba uchovávania. Údaje Účastníkov súťaže, spracúvané na účel uskutočnenia Súťaže a jej vyhodnotenia, budú vymazané bezodkladne po ukončení Súťaže (najneskôr do 1 mesiaca). Údaje výhercu budú uchovávané po dobu 10 rokov od odovzdania výhry, pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne potreba ich dlhšieho uchovávania. Údaje spracúvané na základe súhlasu sú uchovávané počas platnosti súhlasu (t. j. do uplynutia doby, na ktorú bol udelený, alebo do jeho odvolania).

  Príjemcovia. Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám, ak je to potrebné v súvislosti so Súťažou. Pôjde najmä o poverených sprostredkovateľov, doručovateľov, kuriérske spoločnosti a v odôvodnených prípadoch orgány verejnej moci.

  Vaše práva. Účastníci súťaže a výherca majú ako dotknuté osoby právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, právo domáhať sa súdnej ochrany svojich práv, právo namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie, založenej na oprávnenom záujme Organizátora, ako aj voči spracúvaniu na účely priameho marketingu. Uvedené práva patria dotknutým osobám v rozsahu vyplývajúcom z právnych predpisov.

  Zodpovedná osoba. V prípade otázok alebo pripomienok, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu: sekretariat@tehelne.sk alebo poštou na adresu IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. – zodpovedná osoba, M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, Slovenská republika. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na www.britterm.sk/gdpr.

  11. Práva Organizátora

  Organizátor je podľa vlastného uváženia oprávnený, nie však povinný, kontrolovať splnenie Pravidiel vo vzťahu k účasti ktoréhokoľvek súťažiaceho na Súťaži kedykoľvek až do odovzdania výhry. V prípade zistenia o nesplnení Pravidiel (i) pred žrebovaním, nebude dotknutý súťažiaci zaradený do žrebovania, a (ii) u vyžrebovaného výhercu, tento stráca status výhercu podľa Pravidiel a Organizátorom bude namiesto neho vyžrebovaný náhradný výherca.

  Konečné rozhodnutie o akýchkoľvek sporných otázkach v rámci Súťaže alebo v súvislosti s ňou patrí výhradne Organizátorovi. Organizátor je najmä oprávnený vyhodnocovať splnenie podmienok pre účasť v Súťaži, výhru a jej poskytnutie, ako aj iné otázky týkajúce sa alebo súvisiace so Súťažou, a to podľa vlastného uváženia.

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu alebo nahradenie týchto Pravidiel, na zrušenie Súťaže, jej obmedzenie, odloženie, prerušenie, zmenu dĺžky trvania, ako aj zmenu podmienok Súťaže, najmä, avšak bez obmedzenia na, pravidiel žrebovania, dátumu uskutočnenia žrebovania, počtu výhercov, ako aj druhu či hodnoty cien, ktoré budú predmetom žrebovania, to všetko aj bez uvedenia dôvodu a bez vzniku akejkoľvek povinnosti na náhradu alebo iné plnenie voči Účastníkom súťaže alebo iným osobám. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Organizátor vhodným spôsobom uverejní.

  12. Ostatné

  Účelom súťaže je podpora predaja tovarov Organizátora. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Zapojením sa do Súťaže vyjadruje každý súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami a pravidlami Súťaže podľa týchto Pravidiel a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený ešte pred zapojením sa do Súťaže a do Súťaže sa zapája vo vlastnom mene a na vlastný účet.

  Na účasť v Súťaži ani na výhru v Súťaži nie je právny nárok. Bez ohľadu na čokoľvek iné, výhra v Súťaži nie je vymáhateľná (najmä nie je uplatniteľná prostredníctvom súdu).

  Organizátor neuhrádza ani nenahrádza Účastníkom súťaže ani iným súťažiacim či osobám žiadne náklady, ktoré im vzniknú zapojením do Súťaže alebo inak v súvislosti so Súťažou, vrátane odovzdania a prevzatia výhry.

  Organizátor nezodpovedá za žiadne škody ani iné ujmy vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,

  neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry alebo v súvislosti s plnením resp. neplnením tretích strán (ako sú napríklad telekomunikačné služby, internetové pripojenie, e-mailové služby a podobne).

  Pre prípad propagácie Súťaže prostredníctvom sociálnej siete Facebook, každý súťažiaci zapojením do Súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu v súvislosti so Súťažou nemá žiadne záväzky ani iné povinnosti, a súčasne Organizátor vyhlasuje, že Súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ním nijako spojená.

  Účastníci súťaže alebo záujemcovia o účasť v Súťaži sa môžu oboznámiť s týmito Pravidlami na linku www.britterm.sk/sutaz. Znenie týchto Pravidiel má vždy prednosť pred akýmikoľvek neúplnými alebo odlišnými informáciami ohľadne Súťaže uvedenými v rámci marketingovej komunikácie o Súťaži.

  V Lučenci dňa 09.09.2022

  IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.