Výhody a využitie keramického stropného systému BRITTERM

Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec sú producentom stavebných keramických výrobkov s tradíciou výroby dlhšou ako 65 rokov. Pri výrobe sapoužívajú kvalitné prírodné keramické íly z domácich ložísk, ktoré sa nachádzajú v regióne Novohradu.

Výrobky spĺňajú všetky súčasné tepelno-izolačné, akustické, požiarne ako aj pevnostné požiadavky. Majú dobré akumulačné, difúzne vlastnosti a rozmerovú stálosť. Vyznačujú sa vysokou mechanickou pevnosťou, vlhkosťou do 1,5 percent, zvukovou nepriezvučnosťou a dlhou životnosťou.
Prispievajú k vytváraniu zdravej vnútornej klímy, ktorá má priaznivý účinok na ľudský organizmus. Postupným rastom ekologického vnímania ľudstva na životné prostredie sa mení pohľad čoraz väčšieho množstva obyvateľstva, najmä však odborníkov, na riešenie jednej zo základných podmienok ekologickej a energeticky efektívnej výstavby. Môžeme povedať, že výrobky BRITTERM sú vhodné aj pri výstavbe energeticky efektívnych budov, spĺňajú všetky kritériá, ktoré požaduje dnešná moderná stavebná výroba.

Ponuka Ipeľských tehelní zahŕňa široký sortiment murovacích materiálov pre obvodové murivo, vnútorné nosné murivo (aj akustické), ako aj deliace nenosné priečky a preklady. Do produktového portfólia patria aj prvky keramickej prefabrikácie ako je Stropný systém BRITTERM. Ide o polomontovaný stropný systém, ktorý v sebe zahŕňa oproti monolitickým stropným konštrukciám vyhotovených z betónu viacej výhod, ako je nižšia prácnosť priamo na stavbe, čiastočné vylúčenie mokrých procesov, rýchle zhotovenie, úspora pri debnení. Vyhotovený podhľad je rovný vhodný na následnú realizáciu omietky a vďaka dobrej akumulačnej schopnosti a schopnosti prijímať vlhkosť sa v miestnostiach vytvára zdravá mikroklíma dôležitá pre zabezpečenie zdravého a hygienicky neškodného prostredia. Stropný systém BRITTERM vykazuje taktiež dobré tepelno-izolačné, akustické a krokové parametre, vysokú požiarnu odolnosť. V prípade Stropného systému BRITTERM ide o jednoduchú, rýchlu a rokmi overenú technológiu.

Konštrukčné riešenie Stropného systému BRITTERM má široké možnosti použitia. Tento systém ponúka možnosť využitia na výstavbu rodinných domov, obytných budov, rekreačných zariadení, ale aj na garáž, dielne a poľnohospodárske objekty. Prednosti konštrukcie tohto stropného systému sa dajú využiť aj pri obnove, prístavbe, nadstavbe, či riešení podkrovných priestorov. Svoje zastúpenie našiel Stropný systém BRITTERM nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Stropný systém BRITTERM sa skladá z keramických stropných nosníkov FERT-KNPV a stropných vložiek MIAKO.
Nosníky a vložky sa navzájom spájajú betónovou zálievkou, čo zaručuje lepšie spolupôsobenie jednotlivých prvkov konštrukcie.
Keramický stropný nosník je zhotovený z keramických nosníkových tvaroviek DELTA, priestorovej priehradovej výstuže a betónu. Keramické stropné nosníky FERT-KNPV sú vyrábané v dĺžkach od 1,25 do 8,25 m v module po 250 mm.

V závislosti od dĺžky nosníka je minimálne uloženie na nosnom murive 125 mm alebo 150 mm a ich vzájomná osová vzdialenosť je určená typom použitej stropnej vložky. Pri montáži je potrebné nosníky podoprieť zvislou podpernou konštrukciou, ktorej rozmiestnenie je v závislosti od dĺžky nosníka.

Keramické stropné vložky MIAKO sú vyrobené z tehliarskych hlín a za pomoci vody a ohňa získavajú svoj tvar a požadované technické parametre. Vložky MIAKO sa ukladajú na sucho na osadené a podopreté nosníky v radoch rovnobežných s nosným murivom postupne od jedného konca nosníka k druhému. Stropný systém BRITTERM je variabilný, s možnosťou použitia aj pri členitých a nepravidelných pôdorysoch miestností.

Ponúka možnosť skrátenia stropného nosníka v prípade, že potrebujeme nosník s inou dĺžkou, ako je 250 mm modul bez zníženia jeho únosnosti. Ďalšími možnosťami použitia Stropného systému BRITTERM je výmena keramického stropného nosníka kvôli otvoru v stropnej konštrukcii, vytvorenie balkónovej konzoly či už kolmo na nosníky, alebo rovnobežne s nosníkmi, alebo ukotvenie výstuže výstupného ramena schodiska.

Správny výber stropného systému, akým je Stropný systém BRITTERM, pri dodržaní predpísaných technologických predpisov a postupov pri realizácii, vám zaručí dobrú a spoľahlivú konštrukciu s dlhou životnosťou. Stropný systém BRITTERM má všetky predpoklady pre splnenie očakávaní a požiadaviek pre kvalitnú stavebnú konštrukciu. Veď predsa k tehlovému domu jednoducho patrí keramický strop.

Text: Ing. Renata Palenčárová
Ing. Štefan Gál
Foto: Ipeľské tehelne